Medlemskap

SVENSKA DRUID-ORDEN med anor tillbaka till 1700-talet kom till Sverige 1904.

Orden har sitt ursprung i 1700-talets intresse för kelterna och deras andliga ledare, druiderna, som man ansåg ha en hög moral och rättrådighet.

Allt sedan bildandet har Orden varit politisk och religiös neutral, istället har druidismens höga ideal varit en ledstjärna för vår Orden. När vi således pratar om druidismen är det därför ingen religion vi hänvisar till, men levnadsregler och ett förhållningssätt till vår omgivning.

Tydligast kommer detta till uttryck i vår Ordenslags portalparagraf:

SVENSKA DRUID-ORDENS ändamål är att, för fostran till idealitet, broderlighet och hjälpsamhet på etiska grunder, sammanföra män oavsett nationalitet, politisk åsikt och religiös bekännelse.

Sin målsättning söker Orden förverkliga genom ett oavlåtligt arbete för en ren och fördjupad livsåskådning och för global förståelse. Orden begär av medlemmarna uppfyllandet av brödrakärlekens bud och sedliga grundsatser genom broderligt umgänge och omsorg om sjuka och nödlidande bröder ävensom i omvårdnaden av änkor och barn till avlidna bröder.

Ordens grundsatser är det medlemmarnas plikt att jämväl omsätta i sin dagliga gärning.

För att bli upptagen i en av SVENSKA DRUID-ORDENS grundloger krävs rent formellt att man blir rekommenderad av två bröder inom logen.

Dessa bröder kan vara personliga bekanta vilket oftast är det mest naturliga, men självklart händer det att sådana förutsättningar inte finns.

Känner Du intresse för Orden och dess grundprinciper kan Du ändock lugnt vända dig till en av de Ämbetsmän som finns redovisade för

Logen Excalibur och ställa frågor och efterhöra om villkor för inträde, tillsammans skall vi då undersöka möjligheten för ett medlemskap.

Till den grundloge man är invald betalar man en medlemsavgift, storleken på denna är beroende på de kostnader som logen har för att bedriva sin verksamhet.

Intresseanmälan

Är Du redan nu intresserad av kompletterande uppgifter kan Du skicka ett mail till nedanstående adress, innehållande Namn, Adress, Postnummer, ORT, Telefon, Mobil, e-post, Ålder och eventuella Kommentarer, så återkommer vi med mer information.

Skrivaren i logen Excalibur